ALGEMENE VOORWAARDEN Van Ommen Automatisering B.V. gevestigd te Oegstgeest nader te noemen Van Ommen
1. ALGEMEEN
1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Van Ommen vervallen.
1.2 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Oegstgeest, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.
1.3 Afspraken met personeel binden Van Ommen niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
1.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
1.5 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Van Ommen schriftelijk is bevestigd. Met name is/zijn een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden hiervoor niet voldoende.
1.6 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Van Ommen een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
1.7 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden Van Ommen slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2. OFFERTES
2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Van Ommen is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is zestig dagen.
2.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.3 Alle door Van Ommen opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings- en verzendkosten en/of andere op de hardware/software als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.4 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
2.5 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Van Ommen zich het recht voor de gemaakte ontwerpkosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.
2.6 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Van Ommen gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Van Ommen kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien de verhoging meer bedraagt dan 5% van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Van Ommen te voldoen.
2.7 Eventuele installatiewerkzaamheden zijn slechts in de opgegeven prijzen begrepen, indien dit uitdrukkelijk staat vermeld.
2.8 Indien de uitvoering van enig werk, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Van Ommen wordt opgedragen, is wederpartij verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken, indien Van Ommen daarom vraagt binnen acht dagen franco terug te zenden, bij gebreke waarvan Van Ommen het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.
2.9 Aanbiedingen en leveringen van niet-standaard-software zijn gebaseerd op gegevens, zoals door opdrachtgever verstrekt en hebben uitsluitend betrekking op door Van Ommen schriftelijk genoemde toepassingen en specificaties. Besprekingen aangaande werking en inhoud van dergelijke software worden schriftelijk vastgelegd en door opdrachtgever voor akkoord getekend. Bij gebreke van een dergelijke verslaglegging geschiedt ontwikkeling van deze niet-standaard-software voor risico van opdrachtgever. Wijziging op reeds goedgekeurde verslagen worden extra in rekening gebracht op basis van nacalculatie.
2.10 Ontwikkeling van niet-standaard-software dient te worden gezien als een inspanningsovereenkomst en niet als een prestatieovereenkomst. Alle ontwikkelingskosten, waarop bij offerte niet kon worden gerekend, die ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van opdrachtgever tijdens de ontwikkeling of die mochten ontstaan tijdens de implementatie van de ontwikkelde software worden derhalve aan opdrachtgever doorberekend.

3. OPDRACHTEN
3.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Van Ommen is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Van Ommen kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Van Ommen ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Van Ommen zijn bevestigd.
3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht wijzigt en/of geheel of gedeeltelijk annuleert en zulks door Van Ommen schriftelijk is geaccepteerd, is hij gehouden aan Van Ommen alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien Van Ommen zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.
3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.5 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
3.6 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
3.7 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden tenzij de overeenkomst nog geen zes maanden heeft geduurd, in welk geval geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen.
3.8 Van Ommen is gerechtigd meer werkzaamheden dan gemeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden geen uitstel kunnen lijden en noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT
4.1 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Van Ommen, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Van Ommen, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.
4.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk "betaling".
4.3 De door Van Ommen te verwerken gegevens dienen tijdig en op door Van Ommen aan te geven momenten, franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres.
4.4 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voorzover de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, waaronder ook informatie ten behoeve van softwareontwikkeling, op de overeengekomen tijd aan Van Ommen ter beschikking worden gesteld. Indien tengevolge van niet-tijdige levering door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra mankracht, overwerk, spoedbestelling e.d., zal Van Ommen daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane extra kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet-tijdige levering door de opdrachtgever is Van Ommen gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van de benodigde gegevens dient door opdrachtgever te geschieden.
4.5 De levering van software (zowel standaard als niet-standaard) geeft slechts recht op het niet-exclusieve gebruik van de betrokken programma's. Op de levering van software zijn de bepalingen als vermeld in de Software Licentie Overeenkomst van toepassing. Deze Software Licentie Overeenkomst maakt een onverbrekelijk deel uit van deze Algemene Voorwaarden, als ware zij letterlijk daarin opgenomen.
4.6 Alle leveringstijden worden door Van Ommen steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Van Ommen eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan hem zijn verstrekt.
4.7 Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
4.8 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de opdracht is niet voor rekening van Van Ommen, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5. Kosten die ontstaan indien enige vertraging ontstaat door leveranciers van Van Ommen waardoor Van Ommen tijdelijke soft- en/of hardware dient te installeren komen voor rekening van opdrachtgever.
4.9 Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij de opdrachtgever Van Ommen bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Van Ommen schriftelijk is bevestigd.
4.10 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Van Ommen kennis geeft, onverminderd het recht van Van Ommen om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende software/hardware alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat Van Ommen omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
4.11 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Van Ommen voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft achtergehouden, heeft Van Ommen het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Van Ommen verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
4.12 Ten onrechte aan Van Ommen geretourneerde software/hardware blijft ter beschikking en voor risico van opdrachtgever.
4.13 Van Ommen is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Van Ommen een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
4.14 Van Ommen is gerechtigd, de gegevens van de opdrachtgever (al dan niet door Van Ommen vervaardigd of samengesteld) die zij onder zich heeft, onder zich te houden totdat Van Ommen voldoening heeft gekregen van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere gegevens van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Van Ommen ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
4.15 De levering van de bestelde software/hardware geschiedt vanaf het magazijn van Van Ommen door de ter beschikkingstelling van die software/hardware aan de opdrachtgever, dan wel door de overgave aldaar van die software/hardware aan de vervoerder, tenzij uitdrukkelijk ander is overeengekomen.
4.16 Van Ommen verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
4.17 Indien tijdens de uitvoering van een door Van Ommen aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Van Ommen onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Van Ommen het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Van Ommen reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN
5.1 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Van Ommen van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.
5.2 Ingeval van overmacht zal Van Ommen daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Van Ommen het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6. KLACHTEN EN GARANTIE
6.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Van Ommen is niet aansprakelijk voor druk of schrijffouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Van Ommen als bindend.
6.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
6.3 Opdrachtgever zal alle door Van Ommen voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen door Van Ommen in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit van de geleverde prestatie.
6.4 Indien Van Ommen een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Van Ommen de ondeugdelijk bevonden software/hardware franco aan haar retourneren.
6.5 Bij herlevering zal rekening worden gehouden met het profijt, hetwelk de opdrachtgever inmiddels van het geleverde heeft gehad en daarvoor zal een billijke vergoeding aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.6 Van Ommen aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
6.7 Van Ommen is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de producent van de geleverde software/hardware aan Van Ommen verstrekte garantie.
6.8 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door Van Ommen zijn bevestigd.
6.9 Indien software/hardware wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware, of indien hardware wordt gebruikt in combinatie met niet-ge‰igende software/hardware, kan door opdrachtgever geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.
6.10 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Van Ommen niet; met name zal Van Ommen in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt Van Ommen generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voorzover deze schade het bedrag van de door Van Ommen te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan overtreft.
7.2 Opdrachtgever is gehouden Van Ommen schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Van Ommen instellen terzake van schade ontstaan door of met de geleverde software/hardware.
7.3 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.
7.4 Door het geven van een opdracht tot installatie, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Van Ommen in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de installatie, reproductie of vermenigvuldiging voortvloeiende.
7.5 Van Ommen verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden en ontwerpen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt.
7.6 De standaard hardware/software wordt geleverd "zoals ze is"; Van Ommen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het onjuist gebruik of functioneren van de hardware/software.
7.7 Adviezen worden door Van Ommen naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
7.8 Bij niet-tijdige en/of niet-volledige levering van gegevens door opdrachtgever aanvaardt Van Ommen geen aansprakelijkheid voor tijdige en volledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor opdrachtgever.
7.9 Evenmin aanvaardt Van Ommen enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet-correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Van Ommen zijn medegedeeld of ter hand gesteld.
7.10 Van Ommen aanvaardt voor door haar ten behoeve van opdrachtgever opgestelde begrotingen en prognoses geen enkele aansprakelijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen.
7.11 Software, delen daarvan, verwerkingsresultaten of andere gegevens kunnen door Van Ommen op verzoek van opdrachtgever via telecommunicatiemiddelen aan opdrachtgever worden verzonden. Van Ommen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of verminken daarvan. Evenmin aanvaard Van Ommen geen aansprakelijkheid voor inbreuk door derden daarop.
7.12 Van Ommen aanvaardt in verband met de gevoeligheid van de apparatuur/informatiedragers geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen reproduceren van gegevens indien het back-up systeem van opdrachtgever niet werkt.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 De eigendom, het gebruiksrecht in geval van software, van de te leveren software/hardware gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- pas op opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan Van Ommen verschuldigd is, aan haar heeft voldaan, een en ander onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 10.
8.2 Terzake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde software/hardware behoudt Van Ommen -voor zoveel als mogelijk is- tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien deze software/hardware is verwerkt of bewerkt, dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Van Ommen zouden worden onttrokken.
8.3 Totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden mogen op de software/hardware door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de software/hardware mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.
8.4 Van Ommen is te allen tijde gerechtigd de geleverde software/hardware bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Van Ommen niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van 500,-- voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

9. EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT
9.1 Van Ommen behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen en vervaardigde software, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.
9.2 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, software, systeem- en programmabeschrijvingen, documentatie, werkwijzen, adviezen calculaties, etc. slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.
9.3 Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Van Ommen afkomstige of door Van Ommen gebruikte software, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Van Ommen, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de software, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Van Ommen voorbehouden.

10. BETALING
10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Van Ommen daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Van Ommen is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
10.2 Alle betalingen dienen binnen veertien dagen te geschieden netto zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt.
10.3 Indien in een langere credietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
10.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Van Ommen moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van 35,--.
11. GESCHILLEN
11.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
11.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Van Ommen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing
11.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

12. SLOTBEPALINGEN
12.1 Voorzover niet strijdig met deze Voorwaarden is -voorzover toepasselijk- tevens van toepassing de Software Licentie Overeenkomst van de producent van de door Van Ommen geleverde software, dan wel haar eigen Software Licentie Overeenkomst, dewelke met deze voorwaarden een onverbrekelijk deel vormen, als waren zij letterlijk hierin opgenomen.
12.2 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Van Ommen.